Image

Department Login

     
AUMKA

About Panchayat

2022-23 « M©L 100% tNš brŒj ng%uh£ÁfŸ

♣ bjhêštç

♦ njå kht£l« * c¤jkghisa« * 19/09/2022

♦ ÂUt©zhkiy kht£l« * f©zk§fy« * 06/03/2023

♦ ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 11/03/2023

♦ nfha«ò¤ö® kht£l« * bgça befk« * 31/03/2023

♦ ö¤J¡Fo kht£l« * cl‹Fo * 31/03/2023

♦ ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 31/03/2023

♦ ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 04/04/2023

♦ jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 20/04/2023

♣ FoÚ® f£lz«

♦ ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 03/02/2023

♦ ©L¡fš kht£l« * tlkJiu * 18/03/2023

♦ bj‹fhÁ kht£l« * Rªjugh©oaòu« * 31/03/2023

♦ < nuhL kht£l« * fUkh©obršèghisa« * 01/04/2023

♦ ö¤J¡Fo kht£l« * Mœth®ÂUefç * 01/04/2023

♦ jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 03/04/2023

♦ ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 04/04/2023

♣ gštif

♦ < nuhL kht£l« * fUkh©obršèghisa« * 01/04/2023

♦ jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 20/04/2023

♦ < nuhL kht£l« * vy¤ö® * 15/05/2023

Quick Links

தினம் ஒரு திருக்குறள்
அருள்சேர்ந்த  நெஞ்சினார்க்  கில்லை  இருள்சேர்ந்த
இன்னா  உலகம்  புகல்.